Margit Ferm - Arbetsområden

Suicidprevention

Utbildar ledningsgrupper, skolpersonal, vårdpersonal m fl i offentlig och privat verksamhet i ökad suicidpreventiv medvetenhet.

Ingår i arbetsgrupper för suicidprevention.

Roll: Föreläsare och utbildare

Hör gärna av dig om du är intresserad av utbildningar eller dylikt!

Forgätmigej

Knapp 2 Hemsida
Knapp 1 Margit Ferm
Knapp 2 Hans Landqvist
Knapp 2 Projekt
Knapp 2 Länkar
Knapp 2 Kontaktinfo
 Margit Ferm

Samarbetar med Linköpings universitet som föreläsare och i forskningsprojekt med fokus på närstående. Forskningsprojektet sker i samverkan med Höglandssjukhuset i Eksjö.

Samarbetar med NASP - Nationellt center för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet.

Huvudinstruktör MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa
Instruktör MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga, vuxna och äldre.
Läs mer om MHFA här!

Samarbetar med SPIV - Suicidprevention i Väst 

Ordförande i SPES-kretsen i region Jönköpings län SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd.

Rapporter

>>> Slutrapport YMHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga i Jönköpings län november 2014

>>> Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län september 2013

>>> Rapporter från NASP:s rapportserie: Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök. 

>>> Rapport från studiebesök i Trento, Italien september 2010 om samverkan med individer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga.

>>> Rapport Ökat patient-, brukar- och anhöriginflytande samt ökad delaktighet i vården för patienter med psykisk sjukdom Qulturum Primärvårdens FoU-enhet 2009:6.

>>> Min guide till säker vård Socialstyrelsen 2011 Som representant för NSPH medverkat vid framtagningen av guiden.
Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan komma att ha upprepade kontakter med vården. Guiden ska öka patientens delaktighet i den egna vården och på så sätt göra vården säkrare.

Vice ordförande i NSPH i Jönköpings län

NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsaär ett nätverk bestående av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH ser patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs inom vård och omsorg. Huvudkravet är att medlemsorganisationerna och deras medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området. NSPHs ståndpunkter sammanfattas i skriften ”Så vill vi ha det”, som kan rekvireras från NSPH, www.nsph.se. Där finns också mera information.

Här finns länkarna till de olika medlemsorganisationerna i NSPH.

Frisk och Fri - Riksföreningen mot ätstörningar
www.friskfri.se

Riksförbundet Balans
http://balansriks.se/

RFHL – Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende
www.rfhl.se


Riksförbundet Attention
www.attention-riks.se


RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
www.rsmh.se

RUS – Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa
www.rus-riks.se/

Schizofreniförbundet - Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser
www.schizofreniforbundet.se

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd
www.spes.se


Svenska OCD-förbundet Ananke
www.ocdforbundet.se/


Sveriges Fontänhus
www.sverigesfontanhus.se


ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet
www.angest.se

 

ASSOCIERADE MEDLEMMAR

 

FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika
www.fmn.se

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation
http://shedo.se/


Samtalsbehandling med kognitiv inriktning

  • Arbetar som socionom med kognitiv inriktning med bl a panikångest, social fobi och depression.

  • Arbetar som handledare och mentor till chefer, företagare, handläggare och projektledare med utgångspunkt från ett kognitivt förhållningssätt.

  • Ring 036-12 46 90 för tidsbeställning. Mottagning i Jönköping.

Europa i hand

 

Tidigare EU-projekt

Har arbetat med nyskapande transnationella projekt inom följande program:

Leonardo da Vinci
Employment
Adapt
Växtkraft Mål 3 och 4

Roll: Projektledare

Giraff

Kommunikation & konflikthantering

Arbetar med empatisk kommunikation – Nonviolent Communication.
Certifierad av Ph D Marshall B Rosenberg.

Roll: Tränare och utbildare

 

Upp

Linje 1

© Fermland. margit.ferm(snabel-a)fermland.se
Sidan uppdaterad 2016-06-01.